11 Nisan 2014 Cuma

GIS/CBS Terimleri Sözlüğü Part 1

Coğrafi Bilgi Sistemleri Terimleri
3D  Detay  (3D  Feature):  Üç  boyutlu,  gerçek  dünya  nesnelerini,
yükseklikdeğerlerini  (z  değerleri)  detaya  ait  geometri  içinde  depolayan  ve
bunlarınharita  yada  gösterim  üzerinde  tanımlanmasını  sağlayan  birdetay
çeşididir.Geometrinin  yanında,  detay  tablosu  içinde  öznitelik  bilgileri  deayrıca
saklanabilir.3D  Grafik  (3D  Graphic):  Üç  boyutlu,  gerçek  dünya  nesnelerini,  z  değerlerini
detaya  ait  geometri  içinde  depolayan  ve  bunların  harita  yada  gösterim  üzerinde
tanımlanmasını  sağlayan  bir  detay  çeşididir.  3Ddetaylarda  olduğu  gibi  öznitelik
bilgilerine sahip olamazlar
Ayırma Karakteri (Split Character): Etiketleme işlemi boyunca uzunetiketleri iki
ya  da  daha  fazla  satıra  ayıran  bir  kullanıcı  tanımlı  karakter.Birden  fazla  ayırma
karakteri olabilir.
Soyut  sınıf  (Abstract  class):  Alt  sınıflar  için  nesne  model  diyagramındasıklıkla
görülen ve diyagrama yapı kazandırmaya yardımcı olan bir özelliktir.Soyut sınıf, bir
tip kütüphanesinde tanımlanamaz.
Çalışma Klasörü (Working Directory):  Yazılımların her aç komutundadoğrudan
gidip verileri okdukları klasörler.
Çalışma  Alanı  (Workspace):  Coğrafi ve  coğrafi olmayan her türlü verilerinfarklı
şeklide ekranda kullanılmasının bir dosya içerisine saklanmış hali.
Adres  olay  tablosu  (Adress  event  table):  Adresleri  içeren  ancak
mekansalkaynak  bilgisi  olmayan  bir  tablo.  CBS  yazılımı  kullanarak,  adres
olaytabloları, mekansal veri katmanı yaratmak üzere kolayca jeokodlanabilir.Ayrıca
bakınız adres tarzı (See also address style)
Adres  alanı  (address  field):  Bir  ya  da  birden  fazla  adres  elemanınıdepolayan
tabloda bir kolon. Bir adres alanı, kaynak veri, adres verisi ya daher ikisini birden
sunabilir.207 Coğrafi Bilgi Sistemleri
Adres  biçimi  (Address  format):  Adres  elemanına  ait  kısmi  yapı  veayarlamalar
ile  özel  uygulamalar  için  kullanılabilecek  eşleşme  yöntemi.
Adres  jeokodlama (Address geocoding): Bakınız jeokodloma (Seegeocoding)
Adres  eşleme  (Address  matching):  1.  Aynı  konumu  tanımlayan  ancak
farklılistelerde  yer  alan  adreslerin  kıyaslanmasıdır,  genellikle  j eokodlama  için
birişaretçi  kullanılır.  2.Aynı  ortak  adres  alanını  kullanan  iki  ya  da  daha  fazla  veri
dosyasıarasında ilişki kurma işlemi
Ağırlık  (Weight):  1.  Bir  kısmi  hesaplama  için  bir  değişkenin  ne  kadar
önemliolduğunu  gösteren  bir  sayı.  Değişkene  atanan  büyük  ağırlık  ile  işleme
aitsonucun  değişkenden  fazla  etkileneceğini  gösterir.  2.  Bir  kavşak  yoluyla  ya  da
bir  kenar  boyunca  olası  traversleme  için  birmaliyeti  göstermek  üzere  tipik  olarak
kullanılan bir ağ detayına ait bir özellik.Örneğin, yüzey sürtünmesine bağlı bir boru
boyunca  seyahat  eden  basınçlısuda  meydana  gelen  basınç  kaybı  gibi.  Ağırlıklar,
uzunluk  ya  da  hacim  gibiher  bir  detaya  ait  bazı  özniteliklere  dayalı  olarak  da
hesaplanır. 3. Bir set içinde değerlere ait sayı.
Ağırlık  Filtresi  (Weight  Filter):  Ağırlık  değerlerine  dayalı  olarak  hangi
ağdetaylarının izlenebileceği konusunda bir özellik.
Ağırlıklı Sınırlı Ayarlama (Weighted Constrained Adjustment):  SurveyAnaliz
uzanımı  içinde,  bir  sınırlı  ayarlama  gerçekleştirmek  için  olası  ikiyöntemden  biri.
Ağırlıklı  sınırla  ayarlama  da,  kaynak  noktasına  aitkoordinatlar  gözlenmiş  ölçümler
olarak ele alınırlar Ve bunlara ait standart sapmalar ayarlamaya uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder